نام و نشان آپا

آپا واژه ای ایرانی به معنی شمال است در زبان پارسی چهار سوی آپا، نیمروز، خاور و باختر به معنی شمال، جنوب، شرق و غرب هستند.

نشان آپا برگرفته از گوزن در حال انقراض املش گیلان است که در زبان محلی گنجگاو خوانده می شود و در تمدن باستانی املش مجسمه های برنزی، مفرقی و سفالی گوزن فراوان است.