پاداش همراهی

 در صورتی که کارت کوچک جایزه را درون بسته بندی چای آپا یافته اید لطفا شماره کارت و سریال بسته بندی را برای ما ارسال نمایید. پاداش ما برای شما مصرف یکسال چای خانواده شما به میزان 6 کیلو گرم به انتخاب خودتان است.